Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Komunikaty

25 listopada 2013 16:52 | Komunikaty

KLASA NA MEDAL KONKURS DLA KLAS IV- VI

1. Cele konkursu:

 

 • Aktywizowanie i motywowanie uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce i zachowaniu
 • Zachęcanie do uczestniczenia w konkursach
 • Zachęcanie do uczestniczenia w „życiu szkoły”
 • Motywowanie uczniów do czytania i korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
 • Kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w grupie
 • Rozwijanie kultury osobistej
 • Pobudzanie do odpowiedzialności za siebie i innych
 • Wdrażanie zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play

 

2. Czas trwania konkursu:

 

październik 2013- czerwiec 2014

 

3. Regulamin konkursu:

 

Konkurs obejmuje wszystkie oddziały szkoły podstawowej. Każda z klas zbiera punkty w ramach wymienionych w punkcie 4. kategoriach.

Wyniki konkursu podsumowywane są dwukrotnie- na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego.

Zwycięska klasa otrzymuje tytuł: „Klasa na medal” i nagrodę………………. .

4. Kryteria przyznawania punktów:

 

a) średnia ocen klasy

 

ŚREDNIA KLASY

LICZBA PUNKTÓW

Powyżej 4,50

6

4,4 - 4,0

5

3,9 - 3,5

4

3.4 - 3,0

3

2,9 - 2,5

2

2,4 -2,0

1

1,9 - ......

0

 

b) ocena z zachowania zespołu klasowego

 

- wzorowe – 6 pkt                                          Punkty przyznawane na podstawie wyniku
- bardzo dobre – 5 pkt                                                uzyskanego przez poszczególnych uczniów.
- dobre – 4 pkt
- poprawne – 3 pkt
- nieodpowiednie – 0
- naganne – 0

 

c) frekwencja

 

96% - 100% - 5 pkt                                        Punkty przyznawane są na podstawie wyniku

90% - 95% - 3 pkt                                          uzyskanego przez całą klasę.             

80% - 89% - 1 pkt                             

poniżej 80% - 0 pkt

 

d) konkurs czystości

 

Regulamin szkolnego konkursu czystości

 1. Konkurs trwa przez cały rok szkolny.
 2. Konkursem objęci są uczniowie kl. I-VI.
 3. Przebieg konkursu koordynuje pedagog szkolny.
 4. Z początkiem roku szkolnego wybierane są  przez koordynatora dwie osoby, wchodzące razem z koordynatorem w skład grupy sprawdzającej czystość.
 5. Jeden raz w miesiącu grupa ta sprawdza czystość w poszczególnych klasach. Wyniki odnotowywane są w zeszycie oraz przedstawione graficznie i udostępnione uczniom do wglądu na gazetce ściennej.
 6. Parametry brane pod uwagę:

a)      Czystość rąk , paznokci i włosów

b)      Ogólna wizualna czystość ubioru

c)      Obuwie zmienne

 1. Punktacja.

a)      Jeżeli w klasie odnotowane zostaną 4 i więcej osób brudnych klasa nie dostaje żadnego punktu

b)      Jeżeli odnotowane zostaną  2 – 3 osoby brudne klasa dostaje 1 punkt

c)      Jeżeli odnotowana zostanie jedna osoba brudna klasa dostaje 2 punkty

d)      Jeżeli w klasie nie będzie żadnych osób brudnych to dostaje ona 3 punkty.

 1. Punktacji towarzyszą kolory przedstawione na legendzie graficznego opisu.
 2. Na koniec roku szkolnego punkty są zliczane i w ten sposób wyłaniani są laureaci konkursu.

 

e) czytelnictwo

 

Uczeń wyróżniony za czytelnictwo uzyskuje punkty do puli całej klasy. Punkty przyznawane są przez nauczyciela- bibliotekarza.

 

f) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 

Każdy uczeń przystępujący do konkursu szkolnego otrzymuje 1 punkt. Za zajęcie pierwszego miejsca przyznawane są dodatkowe 3 punkty, za zajęcie drugiego miejsca dodatkowe 2 punkty, za zajęcie trzeciego miejsca dodatkowy 1 punkt.

Uczeń, który zajmie wysoką pozycję w konkursie pozaszkolnym uzyska dodatkowo 5 punktów.

 

g) udział w akcjach charytatywnych i imprezach szkolnych

 

Organizatorzy akcji charytatywnych i imprez szkolnych wskazują najbardziej aktywną i zaangażowaną klasę, która otrzymuje 3 punkty. Klasa, która wykaże zaangażowanie w nieco mniejszym stopniu uzyska 2 punkty.

 

5. Uwagi końcowe:

 

- wszystkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły,

- każdy z nauczycieli przeprowadzających konkurs/zawody sportowe zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów biorących w nim udział z uwzględnieniem podziału na klasy i zajęte miejsca oraz do przekazania tej listy opiekunowi SU,

- za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiada opiekun SU.

Przeczytano: 1561 razy. Wydrukuj|Do góry