Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy "Jan Paweł II"

 

 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY - „JAN PAWEŁ II”

 

 

Konkurs wiedzy zostanie zorganizowany
z okazji 100 – rocznicy urodzin Jana Pawła II

 

Konkurs odbędzie się 6 luty 2020 r.


Organizatorem konkursu jest
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach


CELE KONKURSU:


- Uczczenie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II,
- Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II,
- Rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży osobą Papieża – Polaka,
- Motywowanie do naśladowania św. Jana Pawła II,
- Pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II,


INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU:


1. Tematyką konkursu jest pontyfikat św. Jana Pawła II.


2. Zakres materiału:
Okres wadowicki – dzieciństwo:
- data i miejsce urodzenia,
- rodzina,
- parafia i służba,
- szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą.

Okres krakowski – studia i kapłaństwo:
- studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
- trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca,
- seminarium i święcenia kapłańskie,
- praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
- nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska.

Okres watykański – pontyfikat:
- wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
- inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
- pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
- pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
- zamach – data, sprawca,
- ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
- zamiłowania i zwyczaje papieskie,
- rezydencje papieskie,
- najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
- kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
- testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

Papież maryjny:
- herb i zawołanie papieskie,
- najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
- zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej,

Orędownik Bożego Miłosierdzia:
- ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
- kult Bożego Miłosierdzia.

Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:
- data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa – cud.

3. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych – do trzyosobowych drużyn.

4. Termin konkursu

Zgłaszanie szkół do końca stycznia 2020 r.

Zgłoszenia drużyn należy przesłać do końca stycznia 2020 r. na adres email: spdebice29@wp.pl skanując lub uzupełniając poniżej zamieszczony formularz -(załącznik 1).

Szkoła może się zgłosić telefonicznie pod numer 914191195.

 

NAGRODY

Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki a zwycięska drużyna puchar.

Indywidualną nagrodę otrzymuje również uczeń za największą liczbę uzyskanych punktów w teście.

 

KOMISJA KONKURSOWA:

Przewodniczący: ks. Piotr Kilian

Członkowie Komisji: Opiekunowie drużyn

 

INSTRUKCJA PRZEBIEGU KONKURSU – (załącznik 2).

 

Załącznik nr 1:          Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko

 

 

................................................................................................................................................

(imię; nazwisko ucznia/uczennicy)

ucznia/uczennicy

 

..................................................................................................................................................

(nazwa szkoły, klasa)

 

na stronach internetowych szkoły organizującej konkurs.

 

 

Data: ..................................                                        .................................................................

    (czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego)

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2   Instrukcja

 1. Drużynowy konkurs wiedzy odbywa się w dniu 06-02-2020 r. w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II.
 2. Czas trwania konkursu jest określony i wynosi 45 min + 10 min sprawy organizacyjne.
 3. Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.
 4. Godzinę rozpoczęcia konkursu poda szkoła organizująca test.
 5. Konkurs rozpoczyna się od spraw organizacyjnych i przedstawienia uczniom zasady wypełniania testów, oraz zasady punktacji.
 6. Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje drukowanymi literami swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkoły.
 7. Każda szkoła może wystawić 3 uczestników.
 8. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna lub dwie odpowiedzi mogą być poprawne.
 9. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez postawienie znaku X. Uczeń, który nie chce odpowiadać na dane pytanie, nie zaznacza żadnej odpowiedzi. W razie pomyłki należy otoczyć znak X kółkiem -        wtedy ta odpowiedź nie będzie brana pod uwagę i można zaznaczyć za pomocą znaku X kolejną odpowiedź.
 10. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie podlega ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź, uczeń otrzymuje 1 pkt., za błędną -1 pkt. Za nie zaznaczenie żadnego wariantu otrzymuje 0 pkt.
 11.  Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 60 punktów. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji.
 12. Koniec pracy nad testem uczeń zgłasza poprzez podniesienie ręki. Prace odbierają osoby wyznaczone (dyżurni uczniowie z SP w Dębicach) i przekazują je przewodniczącemu komisji.
 13. Prace sprawdzają członkowie komisji z zastrzeżeniem, że nie mogą sprawdzać testów uczniów ze swojej szkoły.
 14. Konkurs ma formę drużynową, więc o zwycięstwie szkoły decydują punkty zdobyte przez wszystkich jej reprezentantów.
 15. Indywidualną nagrodę otrzymuje uczestnik konkursu za zdobycie największej liczby punktów. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów odbędzie się dogrywka polegająca na losowaniu pytań z „puli dodatkowych pytań otwartych” i udzielaniu ustnych odpowiedzi przed komisją.
 16. Jeżeli w trakcie konkursu wystąpią nieprzewidziane sytuacje sporne to ich rozstrzygnięcia dokonuje przewodniczący komisji.

 

 Test próbny i klucz odpowiedzi

  1_test_probny_jpii_2017.pdf

  1_test_probny_jpii_2017_klucz.pdf