Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Projekt - Stefan Wyszyński

PROJEKT EDUKACYJNY

TEMAT:

W jaki sposób pokazać społeczności szkolnej (lokalnej) postać i nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

CEL GŁÓWNY:

Pokazanie postaw moralnych opartych o najwyższe wartości oraz ukazanie wzoru godnego do naśladowania.

 

CELE EDUKACYJNE:

 • Ćwiczenia w znajomości i objaśnia podstawowych pojęć związanych z oceną moralną.
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania różnych źródeł informacji i ich selekcji oraz zapisywania i prezentowania zebranych materiałów.
 • Ćwiczenie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 • Kształtowanie umiejętności przygotowania i wygłaszania publicznych prezentacji.

 

CELE WYCHOWAWCZE:

 • Kształtowanie u uczniów współdziałania w grupie, umiejętnego dzielenia się rolami i zadaniami.
 • Rozwijanie u uczniów takich cech jak: podejmowanie decyzji, odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość, wytrwałość, systematyczność.
 • Rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawczej.
 • Wzmacnianie u uczniów wiary we własne siły, swoje możliwości.
 • Rozwijanie aktywności i kreatywności.
 • Kształtowanie umiejętności dyskutowania.
 • Rozwijanie umiejętności oceniania pracy swojej i innych.

 

CELE PRAKTYCZNE:

 • Przygotowanie: prezentacji multimedialnej, ulotki, quizu, kolażu, albumu, plakatu...
 • Praca w chmurze.
 • Porozumiewanie się za pomocą nowoczesnych technologii

FORMA REALIZACJI: praca w grupach

 

CZAS REALIZACJI: marzec 2020 – maj 2020

SPOSÓB REALIZACJI:

PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTU

 1. Spotkanie nr 1 (spotkanie po lekcjach z chętnymi uczniami)

-        Podział na grupy, przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia (kontrakt, karta projektu, karta oceny projektu, uczniowskiej karty ewaluacji projektu).

-        W obrębie zagadnienia- głównego tematu, w miarę możliwości - uczniowie samodzielnie wybierają sobie temat szczegółowy oraz przydzielają konkretne zadania (w przypadku problemów nauczyciel służy pomocą).

-        Wybór opiekuna grupy

 

 1. Spotkanie nr 2

-        Spisanie kontraktu między nauczycielami-opiekunami a grupami.

-        Założenie kont na portalu społecznościowym outlook.

 

 1. Spotkanie nr 3

-        Ćwiczenia praktyczne – nawiązanie kontaktu na Skype.

-        Udostępnienie uczniom pozostałych załączników (pozwolą na łączenie wskazówek w czasie pracy - dzięki temu uczniowie będą uwzględniać w pracy elementy oceniane w projekcie.

 

GROMADZENIE MATERIAŁU – Tydzień 5

 1. 1.      Zebranie materiału z podaniem źródła.
 2. 2.      Udostępnianie materiałów członkom grupy i opiekunowi grupy.
 3. 3.      W razie potrzeby spotkanie w uzgodnionym terminie.

OPRACOWANIE – Tydzień 6-7

 1. 1.      Praca grupowa z wykorzystaniem usługi OneDrive (praca w chmurze)
 2. 2.      Prezentacja opiekunowi grupy efektów cząstkowej pracy grupy.
 3. 3.      W razie potrzeby spotkanie w uzgodnionym terminie.

WYKONANIE – Tydzień 8-9

 1. Wybranie sposobu prezentacji.
 2. Przygotowanie prezentacji.

 

PREZENTACJA WYNIKÓW – Tydzień 10

Prezentacja wyników prac, ocena pracy grupy, ankiety

Poszczególne grupy zdecydowały sie realizować zadania:

Grupa I - (klasa V a) - Wykonanie plakatu o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 czerwca 2020 r.

Grupa II - (klasa V b) - Stworzenie prezentacji multimedialnej pt. „Nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego – analiza cytatów”.

Grupa III - (klasa VI a) - Wykonanie ulotki „Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński”.

Grupa IV - (klasa VI b) - Wykonanie krzyżówek o kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Grupa V - (klasa VII a) - Stworzenie prezentacji multimedialnej pt. „Postać Stefana Wyszyńskiego”.

Grupa VI - (klasa VII b) - Stworzenie quizu na temat życia i nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego.